Segregacja poszkodowanych

Zdarzenia masowe – zasady segregacji poszkodowanych

Zasady segregacji poszkodowanych:

 1. Segregacja poszkodowanych ma na celu wyznaczenie priorytetów leczniczo transportowych, czyli zapewnienie ewakuacji i leczenia poszkodowanych w takiej kolejności, aby uratować jak największą ich liczbę.
 2. Optymalne wykorzystanie personelu dostępnego na miejscu zdarzenia.
 3. Optymalne wykorzystanie dostępnego sprzętu i wsparcia logistycznego.
Segregacja pierwotna (wstępna) – segregacja poszkodowanych realizowana
niezwłocznie po przybyciu na miejsce zdarzenia podmiotu ratowniczego obejmująca:
 • szybkie wyodrębnienie poszkodowanych, wymagających natychmiastowej pomocy bezpośrednio na miejscu zdarzenia lub ewakuacji / transportu do szpitala,
 • szybką ocenę poszkodowanego w krótkim czasie (30 sekund) i podjęcie niezbędnych czynności ratowniczych (udrożnienie dróg oddechowych, doraźne zabezpieczenie drożności dróg oddechowych, ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej, zatamowanie intensywnego krwotoku zewnętrznego), wykonywana przez podmiot ratowniczy, które jako pierwszy znalazł się na miejscu zdarzenia.
Na świecie funkcjonują różne systemy segregacji poszkodowanych. Najbardziej
rozpowszechnionym w naszym kraju jest system START (simple triage and rapid
treatment – prosta segregacja i szybkie leczenie). System segregacji START
dotyczy osób powyżej 8 roku życia. W systemie tym ocenia się:
 1. Możliwość samodzielnego chodzenia.
 2. Częstotliwość oddechów (B).
 3. Drożność dróg oddechowych (A).
 4. Nawrót kapilarny lub obecność tętna na tętnicy promieniowej (C)
 5. Stan przytomności: zdolność poszkodowanego do spełniania prostych poleceń.

     System JumpSTART dotyczy dzieci do 8 roku życia. Składa się podobnie jak
system START z czterech etapów, kolejno oceniających zdolność do chodzenia, oddech,
nawrót kapilarny i stan świadomości.
Uwaga !

 • dzieci poniżej 1 roku życia, które zostały wstępnie zakwalifikowane według schematu JumpSTART do grupy zielonej, jeżeli mają obrażenia ciała, muszą być przekwalifikowane do grupy żółtej.
 • u małego dziecka bardzo trudno jest ocenić zdolność do samodzielnego chodzenia. Zbyt młody wiek lub trzymanie dziecka na ręku przez osobę dorosłą znacznie utrudnia ocenę tego elementu.
 • u dzieci najbardziej miarodajnym miejscem oceny nawrotu kapilarnego jest skóra na mostku lub czole.

Przy ocenie stanu świadomości JumpSTART wykorzystuje się skalę AVPU oceny
świadomości, gdzie:

 • A – przytomny,
 • V – reaguje na głos,
 • P – reaguje na ból,
 • U – bez reakcji, nieprzytomny.

Segregacja wtórna:

 • jest realizowana po wdrożeniu medycznych czynności ratunkowych w pierwszej kolejności wobec osób poszkodowanych o najwyższym priorytecie,
 • opiera się na pełnym badaniu poszkodowanego i dokonaniu oceny szansy przeżycia,
 • dokonywana jest przez najbardziej doświadczony personel dostępny w danej chwili, zdolny do oceny poziomu wymaganej pomocy medycznej,
 • ma zapewnić udzielenie jak najlepszej pomocy maksymalnej liczbie poszkodowanych,
 • ma na celu ustalenie kolejności transportu poszkodowanych do ośrodków leczniczych,
 • pozwala na wybór optymalnej drogi transportu (lądowa, powietrzna, wodna) zależnie od stanu poszkodowanego i dostępnych środków transportu.

Uwaga !
Ważne jest, aby nie doprowadzić do niekontrolowanej ewakuacji (nie przenieść katastrofy z miejsca zdarzenia do szpitala).