Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

Stanowisko: Naczelnik Wydziału

st.kpt. mgr inż. Szymon Gwóźdź

Telefon: (32) 294 – 45 – 48

Fax: (32) 762 – 21 – 57

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

StanowiskoStarszy Inspektor

asp. mgr Krzysztof Sadowski

Telefon: (32) 294 – 45 – 49

Fax: (32) 762 – 21 – 57

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Stanowisko:  Starszy Technik

st.sekc. Jacek Apostolski

Telefon: (32) 294 – 45 – 49

Fax: (32) 762 – 21 – 57

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Do zadań Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego należy w szczególności:

W zakresie zadań operacyjnych:

 • analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie Komendy Powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych,
 • opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
 • przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualne przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
 • koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu,
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych,
 • analizowanie stanu wyposażenia Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych i innych jednostek KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 • zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSRG na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
 • sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 • współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 • przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych.
 • nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG analizowanie gotowości operacyjno – technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 • przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 • przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich.
 • koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSRG,
 • prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSRG na obszarze działania,
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z Komendą Powiatową,
 • bieżące informowanie rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczo – gaśniczych,
 • współudział w organizowaniu zawodów sportowo – pożarniczych OSP na szczeblu gminnym,
 • przygotowanie z ramienia Komendy Powiatowej zawodów sportowo – pożarniczych OSP szczebla powiatowego.

W zakresie zadań szkoleniowych:

 • planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSRG na obszarze powiatu,
 • organizacja szkolenia i doskonalenia specjalistycznego ( w tym także medycznego) członków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ratownictwa,
 • inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu,
 • organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej.

W zakresie spraw informatyki:

 • analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej,
 • zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowe,
 • nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz wykorzystywanych w działalności Komendy Powiatowej,
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG nowoczesnych technik informatycznych,
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
 • wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
 • systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej Komendy Powiatowej,
 • realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
 • administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,
 • utrzymanie w sprawności istniejących w Komendzie Powiatowej systemów teleinformatycznych,
 • nadzór nad stroną internetową Komendy Powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

W zakresie zadań łączności:

 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania Komendy Powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSRG oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione,
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej,
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności,
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania Komendy Powiatowe,
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek KSRG obszarze działania Komendy Powiatowej.
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach KSRG na obszarze działania Komendy Powiatowej nowoczesnych technik łączności,
 • sporządzanie informacji i analiz zakresu organizacji łączności.

W zakresie zadań obronnych:

 • prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w Komendzie Powiatowej,
 • koordynowanie realizacji zadań obronnych.

W zakresie zadań ochrony informacji niejawnych:

 • realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2005r. Nr 196 poz. 1631) a w szczególności:
  • prowadzenie kancelarii tajnej,
  • zapewnienie wymaganej ochrony, informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,
  • kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie.
  • opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych.
  • planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.