Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna

Stanowisko: Starszego Inspektor

st.asp. Krzysztof Mroziński

Telefon: (32) 294 – 45 – 63

Fax: (32) 762 – 21 – 57

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Stanowisko: Starszy Inspektor

Joanna Paszkowska

Telefon: (32) 294 – 45 – 60

Fax: (32) 762 – 21 – 57

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Stanowisko: Inspektor

mł.asp. mgr Karol Fornal

Telefon: (32) 294 – 45 – 61

Fax: (32) 762 – 21 – 57

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od7:30 do 15:30

Do zadań Sekcji Kwatermistrzowsko – Technicznej należy w szczególności:

W zakresie zadań kwatermistrzowskich:

 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego,
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Powiatowej,
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego Komendy Powiatowej,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku,
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano – instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Komendy Powiatowej,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców JRG i kierowników komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej,
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalanie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie,
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł,
 • ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

W zakresie zadań techniki:

 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej,
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych,
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych.
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego,
 • wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,
 • dokonywanie zakupów paliwa ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy ” Prawo zamówień publicznych”.