Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza

Stanowisko: Kierownik Sekcji

kpt. mgr inż. Marcin Łukasik

Telefon: (32) 294 – 45 – 57

Fax: (32) 762 – 21 – 57

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Stanowisko: Starszy Specjalista

kpt. inż. Krystian Biesiadecki

Telefon: (32) 294 – 45 – 58

Fax: (32) 762 – 21 – 57

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Do zadań Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej należy w szczególności:

W zakresie zadań kontrolno – rozpoznawczych:

 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno – rozpoznawczych,
 • współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń,
 • inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu,
 • opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
 • opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń.
 • analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzeniania się,
 • opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych,
 • organizowanie i prowadzeni działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowywanie projektów stanowiska Komendanta Powiatowego w sprawach przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 • przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów,
 • wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o Ustawę „Prawo ochrony środowiska”,
 • wdrażanie w działalności kontrolno – rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno – budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego,
 • wydawanie zaświadczeń z pożaru,
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania Komendy Powiatowej,
 • opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym,
 • nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemów monitoringu pożarowego z Komendą Powiatową,
 • utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów.

W zakresie zadań służby BHP:

 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników, oraz poprawę warunków pracy,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • przedstawianie Komendantowi Powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badan i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, oraz zachorowań na choroby zawodowe a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 • uczestniczenie w pracach, powołanej przez Komendanta Powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.