Komenda

     Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie jest jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej. Stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego, przy pomocy którego wykonuje on swoje zadania.

     Komenda Powiatowa jest jednostką budżetową działającą w oparciu o zatwierdzony przez Komendanta Wojewódzkiego regulamin organizacyjny ustalony przez Komendanta Powiatowego.

     Majątek Komendy Powiatowej stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Komenda Powiatowa prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

W skład Komendy Powiatowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział Operacyjny,
 • Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza,
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych,
 • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjnych,
 • Sekcja Finansów,
 • Sekcja Kwatermistrzowsko – Techniczna,
 • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza.

     Komórki organizacyjne mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także współpracują z jednostkami organizacyjnymi ochrony przeciwpożarowej oraz innymi jednostkami administracji publicznej i organizacjami wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a także realizują inne zadnia z zakresu ochrony ludności. W realizacji zadań obejmujących czynności kilku komórek organizacyjnych ich prowadzenie należy do komórki organizacyjnej, której zakres zadań obejmuje najwięcej zadań lub właściwy przełożony służbowy wydał w tym zakresie stosowną dyspozycję. Sprawy nie uregulowanie niniejszym regulaminem lub spory kompetencyjne dotyczące zakresu i zadań komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej rozstrzyga Komendant Powiatowy.

     Do wspólnych zadań wszystkich komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej należy w szczególności:

 • planowanie i realizacja budżetu Komendy Powiatowej,
 • podejmowanie działań związanych z wdrożeniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
 • sporządzanie programu działania oraz planu pracy Komendy Powiatowej, analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań,
 • współdziałanie z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi działającymi w Komendzie Powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi,
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz innymi służbami, inspekcjami i strażami a także z podmiotami KSRG,
 • współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego,
 • załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli , instytucje i organy władzy,
 • realizowanie zaleceń pokontrolnych,
 • realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych , przestrzegania zasad ochrony tajemnicy prawem chronionej,
 • realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa o higieny pracy,
 • opracowywanie materiałów do udostępniania jako informacja publiczna,
 • wykonywanie zadań wynikających z aktów normatywnych oraz prowadzenie podręcznych rejestrów tematycznych aktów prawnych z obowiązującego zakresu działania komórki organizacyjnej,
 • przestrzeganie ustalonych procedur obiegu dokumentów (instrukcji kancelaryjnej) i realizowanie prac archiwalnych w zakresie przekazywania wytworzonych akt archiwalnych i dokumentów do archiwum i ich brakowania,
 • realizowanie zadań związanych z pełnieniem przez Komendanta Powiatowego funkcji w powiatowym zespole reagowania kryzysowego,
 • współudział w organizacji i realizacji szkoleń oraz doskonalenia zawodowego,
 • realizacja przedsięwzięć dotyczących organizacji KSRG na obszarze powiatu.

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie